State Enterprise of Nizhny Novgorod Region Nizhny Novgorod Regional Pharmacy