Welch Allyn AED10

 • Model / Serial
  Serial numbers of units affected: NA036960, NA036970, NA037000, NA037004, NA037005, NA037009, NA037010, NA037012, NA037014, NA037015, NA037020, NA037022, NA037025, NA037027, NA037029, NA037030, NA037030, NA037031, NA037032, NA037034, NA037035, NA037036, NA037044, NA037045, NA037046, NA037048, NA037050, NA037051, NA037052, NA037053, NA037056, NA037057, NA037058, NA037088, NA037090, NA037091, NA037092, NA037093, NA037094, NA037095, NA037097, NA037098, NA037108, NA037110, NA037111, NA037112, NA037114, NA037115, NA037116, NA037118, NA037119, NA037120, NA037121, NA037122, NA037123, NA037124, NA037125, NA037126, NA037127, NA037128, NA037129, NA037132, NA037134, NA037139, NA037140, NA037143, NA037145, NA037146, NA037147, NA037148, NA037149, NA037150, NA037154, NA037155, NA037157, NA037158, NA037159, NA037160, NA037161, NA037162, NA037163, NA037164, NA037166, NA037167, NA037168, NA037169, NA037170, NA037171, NA037172, NA037173, NA037174, NA037175, NA037177, NA037179, NA037180, NA037182, NA037183, NA037184, NA037185, NA037186, NA037187, NA037188, NA037189, NA037190, NA037193, NA037194, NA037203, NA037206, NA037207, NA037209, NA037210, NA037213, NA037217, NA037219, NA037220, NA037221, NA037223, NA037225, NA037228, NA037234, NA037256, NA037354, NA037499, NA037511, NA037512, NA037513, NA037515, NA037516, NA037517, NA037518, NA037519, NA037523, NA037524, NA037525, NA037532, NA037533, NA037534, NA037535, NA037536, NA037538, NA037539, NA037540, NA037541, NA037542, NA037543, NA037544, NA037545, NA037546, NA037547, NA037548, NA037549, NA037550, NA037551, NA037552, NA037553, NA037554, NA037555, NA037556, NA037557, NA037558, NA037559, NA037560, NA037561, NA037562, NA037563, NA037564, NA037565, NA037566, NA037567, NA037568, NA037569, NA037570, NA037571, NA037572, NA037573, NA037574, NA037575, NA037576, NA037577, NA037578, NA037579, NA037580, NA037581, NA037582, NA037583, NA037584, NA037585, NA037586, NA037587, NA037588, NA037589, NA037590, NA037591, NA037592, NA037593, NA037594, NA037595, NA037596, NA037597, NA037598, NA037599, NA037600, NA037601, NA037602, NA037603, NA037604, NA037605, NA037606, NA037607, NA037608, NA037609, NA037610, NA037614, NA037615, NA037616, NA037617, NA037619, NA037620, NA037621, NA037622, NA037624, NA037625, NA037626, NA037627, NA037628, NA037629, NA037630, NA037631, NA037632, NA037633, NA037634, NA037635, NA037636, NA037637, NA037638, NA037639, NA037640, NA037641, NA037643, NA037644, NA037645, NA037646, NA037647, NA037648, NA037649, NA037650, NA037651, NA037652, NA037653, NA037654, NA037655, NA037656, NA037658, NA037659, NA037660, NA037661, NA037662, NA037663, NA037664, NA037665, NA037666, NA037667, NA037668, NA037669, NA037670, NA037671, NA037672, NA037673, NA037674, NA037675, NA037676, NA037677, NA037678, NA037679, NA037680, NA037681, NA037682, NA037683, NA037684, NA037685, NA037686, NA037688, NA037691, NA037696, NA037699, NA037700, NA037702, NA037704, NA037705, NA037706, NA037707, NA037708, NA037712, NA037713, NA037716, NA037717, NA037719, NA037720, NA037723, NA037724, NA037725, NA037729, NA037730, NA037731, NA037732, NA037738, NA037742, NA037743, NA037745, NA037746, NA037747, NA037749, NA037750, NA037751, NA037752, NA037757, NA037761, NA037762, NA037765, NA037766, NA037768, NA037769, NA037770, NA037773, NA037775, NA037779, NA037780, NA037781, NA037782, NA037784, NA037785, NA037786, NA037787, NA037788, NA037789, NA037790, NA037794, NA037795, NA037796, NA037797, NA037798, NA037800, NA037801, NA037802, NA037803, NA037804, NA037805, NA037806, NA037808, NA037809, NA037810, NA037811, NA037814, NA037816, NA037817, NA037818, NA037819, NA037821, NA037822, NA037823, NA037824, NA037825, NA037826, NA037828, NA037829, NA037831, NA037832, NA037834, NA037835, NA037836, NA037837, NA037838, NA037839, NA037840, NA037841, NA037842, NA037843, NA037844, NA037845, NA037846, NA037847, NA037848, NA037849, NA037850, NA037851, NA037852, NA037853, NA037854, NA037855, NA037856, NA037857, NA037858, NA037859, NA037860, NA037861, NA037862, NA037863, NA037864, NA037866, NA037867, NA037869, NA037870, NA037871, NA037872, NA037873, NA037874, NA037875, NA037876, NA037877, NA037878, NA037879, NA037880, NA037881, NA037882, NA037883, NA037884, NA037885, NA037886, NA037887, NA037888, NA037889, NA037890, NA037891, NA037892, NA037893, NA037894, NA037895, NA037896, NA037897, NA037898, NA037899, NA037900, NA037901, NA037902, NA037903, NA037904, NA037905, NA037906, NA037907, NA037908, NA037909, NA037911, NA037912, NA037913, NA037915, NA037918, NA037919, NA037920, NA037922, NA037923, NA037924, NA037926, NA037927, NA037928, NA037929, NA037930, NA037931, NA037932, NA037933, NA037934, NA037935, NA037936, NA037937, NA037939, NA037940, NA037942, NA037943, NA037944, NA037946, NA037947, NA037948, NA037950, NA037952, NA037954, NA037959, NA037960, NA037963, NA037969, NA037971, NA037972, NA037973, NA037975, NA037977, NA037978, NA037979, NA037980, NA038000, NA038004, NA038005, NA038012, NA038027, NA038028, NA038029, NA038030, NA038031, NA038032, NA038033, NA038035, NA038036, NA038037, NA038038, NA038039, NA038040, NA038041, NA038042, NA038043, NA038044, NA038045, NA038046, NA038047, NA038048, NA038049, NA038050, NA038051, NA038052, NA038053, NA038054, NA038056, NA038057, NA038058, NA038059, NA038060, NA038061, NA038062, NA038063, NA038064, NA038065, NA038066, NA038067, NA038068, NA038069, NA038070, NA038072, NA038073, NA038074, NA038075, NA038076, NA038077, NA038078, NA038080, NA038081, NA038082, NA038083, NA038084, NA038085, NA038086, NA038087, NA038088, NA038089, NA038090, NA038091, NA038092, NA038093, NA038094, NA038095, NA038096, NA038097, NA038098, NA038099, NA038100, NA038101, NA038102, NA038103, NA038104, NA038105, NA038106, NA038107, NA038108, NA038109, NA038110, NA038111, NA038112, NA038113, NA038114, NA038116, NA038117, NA038118, NA038119, NA038120, NA038121, NA038122, NA038123, NA038124, NA038125, NA038126, NA038127, NA038128, NA038129, NA038130, NA038131, NA038132, NA038133, NA038134, NA038135, NA038136, NA038137, NA038138, NA038139, NA038140, NA038141, NA038142, NA038143, NA038144, NA038145, NA038146, NA038147, NA038148, NA038149, NA038150, NA038151, NA038152, NA038153, NA038154, NA038155, NA038156, NA038157, NA038158, NA038159, NA038160, NA038161, NA038162, NA038163, NA038164, NA038165, NA038166, NA038167, NA038168, NA038169, NA038170, NA038171, NA038172, NA038174, NA038175, NA038176, NA038177, NA038178, NA038179, NA038180, NA038181, NA038182, NA038183, NA038184, NA038185, NA038186, NA038187, NA038188, NA038189, NA038190, NA038191, NA038193, NA038194, NA038195, NA038196, NA038197, NA038198, NA038199, NA038200, NA038201, NA038202, NA038203, NA038204, NA038205, NA038206, NA038207, NA038208, NA038209, NA038210, NA038211, NA038213, NA038214, NA038215, NA038216, NA038217, NA038218, NA038219, NA038220, NA038221, NA038222, NA038223, NA038224, NA038225, NA038226, NA038227, NA038228, NA038229, NA038230, NA038231, NA038232, NA038233, NA038234, NA038235, NA038236, NA038237, NA038238, NA038239, NA038240, NA038241, NA038242, NA038243, NA038244, NA038245, NA038246, NA038247, NA038249, NA038250, NA038251, NA038252, NA038253, NA038254, NA038255, NA038256, NA038257, NA038258, NA038259, NA038260, NA038261, NA038262, NA038263, NA038264, NA038265, NA038266, NA038267, NA038268, NA038269, NA038270, NA038271, NA038272, NA038273, NA038274, NA038275, NA038276, NA038277, NA038278, NA038279, NA038280, NA038281, NA038282, NA038283, NA038284, NA038285, NA038286, NA038287, NA038288, NA038289, NA038290, NA038291, NA038292, NA038293, NA038294, NA038295, NA038296, NA038297, NA038298, NA038299, NA038300, NA038301, NA038302, NA038303, NA038304, NA038305, NA038306, NA038307, NA038308, NA038309, NA038310, NA038311, NA038312, NA038313, NA038314, NA038315, NA038316, NA038317, NA038318, NA038319, NA038320, NA038321, NA038322, NA038323, NA038324, NA038325, NA038326, NA038327, NA038328, NA038329, NA038330, NA038331, NA038332, NA038333, NA038334, NA038335, NA038336, NA038337, NA038338, NA038339, NA038340, NA038341, NA038342, NA038343, NA038344, NA038345, NA038346, NA038347, NA038348, NA038349, NA038350, NA038351, NA038352, NA038353, NA038354, NA038355, NA038356, NA038357, NA038358, NA038359, NA038360, NA038361, NA038362, NA038363, NA038364, NA038365, NA038366, NA038367, NA038368, NA038369, NA038370, NA038371, NA038372, NA038373, NA038374, NA038375, NA038376, NA038377, NA038378, NA038379, NA038380, NA038381, NA038382, NA038383, NA038384, NA038385, NA038388, NA038389, NA038390, NA038392, NA038393, NA038396, NA038397, NA038398, NA038399, NA038400, NA038403, NA038404, NA038406, NA038407, NA038409, NA038410, NA038412, NA038413, NA038414, NA038415, NA038416, NA038417, NA038420, NA038421, NA038422, NA038423, NA038425, NA038427, NA038428, NA038429, NA038430, NA038432, NA038434, NA038435, NA038436, NA038437, NA038438, NA038439, NA038440, NA038441, NA038442, NA038443, NA038447, NA038448, NA038449, NA038450, NA038452, NA038453, NA038454, NA038455, NA038456, NA038457, NA038458, NA038459, NA038465, NA038467, NA038468, NA038471, NA038472, NA038473, NA038475, NA038476, NA038477, NA038478, NA038479, NA038483, NA038484, NA038485, NA038486, NA038489, NA038490, NA038492, NA038493, NA038494, NA038496, NA038498, NA038499, NA038500, NA038501, NA038502, NA038503, NA038504, NA038505, NA038506, NA038507, NA038508, NA038509, NA038510, NA038511, NA038512, NA038513, NA038514, NA038515, NA038516, NA038517, NA038518, NA038519, NA038520, NA038521, NA038522, NA038523, NA038524, NA038526, NA038527, NA038528, NA038529, NA038531, NA038532, NA038533, NA038536, NA038538, NA038539, NA038541, NA038542, NA038543, NA038544, NA038545, NA038547, NA038549, NA038550, NA038551, NA038552, NA038554, NA038555, NA038556, NA038557, NA038558, NA038559, NA038560, NA038561, NA038562, NA038564, NA038565, NA038566, NA038567, NA038568, NA038569, NA038570, NA038571, NA038572, NA038573, NA038574, NA038575, NA038576, NA038577, NA038578, NA038579, NA038580, NA038581, NA038582, NA038583, NA038585, NA038586, NA038587, NA038589, NA038590, NA038591, NA038592, NA038593, NA038594, NA038595, NA038596, NA038597, NA038598, NA038599, NA038600, NA038601, NA038602, NA038603, NA038604, NA038605, NA038607, NA038608, NA038609, NA038610, NA038612, NA038613, NA038614, NA038616, NA038618, NA038619, NA038624, NA038625, NA038626, NA038627, NA038628, NA038629, NA038630, NA038632, NA038634, NA038635, NA038636, NA038637, NA038638, NA038639, NA038640, NA038641, NA038642, NA038643, NA038644, NA038645, NA038646, NA038648, NA038649, NA038650, NA038651, NA038652, NA038653, NA038654, NA038658, NA038659, NA038662, NA038665, NA038666, NA038667, NA038668, NA038669, NA038671, NA038672, NA038673, NA038674, NA038675, NA038676, NA038677, NA038678, NA038679, NA038680, NA038683, NA038684, NA038685, NA038686, NA038687, NA038688, NA038690, NA038691, NA038692, NA038693, NA038694, NA038696, NA038697, NA038699, NA038700, NA038702, NA038704, NA038705, NA038706, NA038707, NA038709, NA038711, NA038712, NA038713, NA038714, NA038715, NA038716, NA038717, NA038718, NA038719, NA038720, NA038721, NA038722, NA038723, NA038725, NA038726, NA038727, NA038728, NA038729, NA038730, NA038731, NA038732, NA038733, NA038734, NA038735, NA038736, NA038737, NA038738, NA038739, NA038740, NA038741, NA038742, NA038743, NA038744, NA038745, NA038746, NA038747, NA038748, NA038749, NA038750, NA038751, NA038752, NA038753, NA038754, NA038755, NA038756, NA038757, NA038758, NA038759, NA038760, NA038761, NA038762, NA038763, NA038764, NA038765, NA038766, NA038767, NA038768, NA038769, NA038770, NA038771, NA038772, NA038773, NA038774, NA038775, NA038776, NA038777, NA038778, NA038779, NA038780, NA038781, NA038782, NA038783, NA038784, NA038785, NA038786, NA038787, NA038788, NA038789, NA038791, NA038792, NA038793, NA038794, NA038795, NA038796, NA038797, NA038798, NA038799, NA038800, NA038801, NA038802, NA038803, NA038804, NA038805, NA038806, NA038807, NA038808, NA038809, NA038810, NA038811, NA038814, NA038815, NA038816, NA038817, NA038818, NA038819, NA038820, NA038821, NA038822, NA038823, NA038824, NA038825, NA038826, NA038827, NA038828, NA038829, NA038831, NA038832, NA038833, NA038834, NA038835, NA038836, NA038837, NA038838, NA038839, NA038840, NA038841, NA038842, NA038843, NA038845, NA038846, NA038847, NA038848, NA038849, NA038850, NA038851, NA038852, NA038853, NA038854, NA038855, NA038856, NA038857, NA038858, NA038859, NA038860, NA038861, NA038862, NA038863, NA038864, NA038865, NA038867, NA038868, NA038869, NA038870, NA038871, NA038872, NA038873, NA038874, NA038875, NA038876, NA038877, NA038878, NA038879, NA038880, NA038881, NA038882, NA038883, NA038884, NA038885, NA038886, NA038887, NA038888, NA038889, NA038890, NA038892, NA038894, NA038896, NA038897, NA038898, NA038899, NA038900, NA038901, NA038902, NA038903, NA038904, NA038905, NA038906, NA038907, NA038908, NA038909, NA038911, NA038912, NA038913, NA038914, NA038915, NA038916, NA038917, NA038918, NA038919, NA038920, NA038921, NA038922, NA038923, NA038924, NA038925, NA038926, NA038927, NA038928, NA038929, NA038930, NA038931, NA038932, NA038933, NA038934, NA038935, NA038936, NA038937, NA038938, NA038939, NA038940, NA038942, NA038943, NA038944, NA038945, NA038946, NA038947, NA038951, NA038952, NA038953, NA038956, NA038957, NA038958, NA038959, NA038960, NA038961, NA038963, NA038964, NA038965, NA038966, NA038969, NA038970, NA038971, NA038973, NA038975, NA038979, NA038980, NA038981, NA038982, NA038983, NA038985, NA038986, NA038988, NA038989, NA038991, NA038993, NA038994, NA038995, NA038996, NA038997, NA039004, NA039005, NA039006, NA039007, NA039008, NA039009, NA039010, NA039011, NA039012, NA039014, NA039015, NA039016, NA039017, NA039018, NA039019, NA039020, NA039021, NA039022, NA039025, NA039026, NA039027, NA039028, NA039029, NA039030, NA039031, NA039032, NA039033, NA039034, NA039035, NA039036, NA039037, NA039038, NA039039, NA039040, NA039041, NA039042, NA039047, NA039048, NA039049, NA039050, NA039051, NA039052, NA039053, NA039054, NA039055, NA039056, NA039057, NA039058, NA039059, NA039060, NA039061, NA039062, NA039063, NA039064, NA039065, NA039066, NA039067, NA039068, NA039069, NA039070, NA039071, NA039072, NA039073, NA039074, NA039075, NA039076, NA039077, NA039078, NA039079, NA039080, NA039081, NA039083, NA039084, NA039085, NA039086, NA039087, NA039088, NA039089, NA039090, NA039091, NA039092, NA039093, NA039094, NA039095, NA039096, NA039097, NA039098, NA039099, NA039100, NA039101, NA039102, NA039103, NA039104, NA039105, NA039106, NA039107, NA039108, NA039109, NA039110, NA039111, NA039112, NA039113, NA039114, NA039115, NA039116, NA039117, NA039118, NA039119, NA039120, NA039121, NA039122, NA039123, NA039124, NA039125, NA039126, NA039127, NA039128, NA039129, NA039130, NA039131, NA039132, NA039133, NA039134, NA039135, NA039136, NA039137, NA039138, NA039139, NA039140, NA039141, NA039142, NA039143, NA039144, NA039145, NA039146, NA039147, NA039148, NA039149, NA039150, NA039151, NA039152, NA039153, NA039154, NA039155, NA039156, NA039157, NA039158, NA039159, NA039160, NA039161, NA039162, NA039163, NA039164, NA039165, NA039166, NA039167, NA039168, NA039169, NA039170, NA039171, NA039172, NA039173, NA039174, NA039175, NA039176, NA039177, NA039178, NA039179, NA039180, NA039181, NA039182, NA039183, NA039184, NA039185, NA039186, NA039187, NA039188, NA039189, NA039190, NA039191, NA039192, NA039193, NA039194, NA039195, NA039196, NA039197, NA039198, NA039200, NA039201, NA039202, NA039203, NA039204, NA039205, NA039206, NA039207, NA039208, NA039209, NA039210, NA039211, NA039212, NA039213, NA039214, NA039215, NA039216, NA039217, NA039218, NA039219, NA039220, NA039221, NA039222, NA039223, NA039224, NA039225, NA039226, NA039227, NA039228, NA039229, NA039230, NA039231, NA039232, NA039233, NA039234, NA039235, NA039236, NA039237, NA039238, NA039239, NA039240, NA039241, NA039242, NA039243, NA039244, NA039245, NA039246, NA039247, NA039248, NA039249, NA039250, NA039251, NA039252, NA039253, NA039254, NA039255, NA039256, NA039257, NA039258, NA039259, NA039260, NA039261, NA039262, NA039263, NA039264, NA039265, NA039266, NA039267, NA039268, NA039269, NA039270, NA039271, NA039272, NA039273, NA039274, NA039275, NA039276, NA039277, NA039278, NA039279, NA039280, NA039281, NA039282, NA039283, NA039284, NA039285, NA039286, NA039287, NA039288, NA039289, NA039290, NA039291, NA039292, NA039293, NA039294, NA039295, NA039296, NA039297, NA039298, NA039299, NA039300, NA039301, NA039302, NA039303, NA039304, NA039305, NA039306, NA039307, NA039308, NA039309, NA039310, NA039311, NA039312, NA039313, NA039314, NA039315, NA039316, NA039317, NA039318, NA039319, NA039320, NA039321, NA039322, NA039324, NA039327, NA039328, NA039329, NA039330, NA039331, NA039332, NA039334, NA039335, NA039336, NA039337, NA039340, NA039341, NA039342, NA039343, NA039344, NA039345, NA039346, NA039347, NA039349, NA039350, NA039351, NA039352, NA039353, NA039354, NA039355, NA039356, NA039357, NA039358, NA039359, NA039360, NA039361, NA039362, NA039363, NA039364, NA039366, NA039367, NA039368, NA039369, NA039370, NA039371, NA039372, NA039373, NA039374, NA039375, NA039376, NA039377, NA039378, NA039379, NA039380, NA039381, NA039382, NA039383, NA039385, NA039386, NA039387, NA039388, NA039389, NA039390, NA039391, NA039392, NA039393, NA039394, NA039395, NA039396, NA039397, NA039398, NA039399, NA039400, NA039401, NA039402, NA039403, NA039404, NA039405, NA039406, NA039407, NA039408, NA039409, NA039410, NA039411, NA039412, NA039413, NA039414, NA039415, NA039416, NA039417, NA039418, NA039419, NA039420, NA039421, NA039422, NA039423, NA039424, NA039425, NA039426, NA039427, NA039428, NA039429, NA039430, NA039431, NA039432, NA039433, NA039434, NA039435, NA039436, NA039437, NA039438, NA039439, NA039440, NA039441, NA039442, NA039443, NA039444, NA039445, NA039446, NA039447, NA039448, NA039449, NA039450, NA039451, NA039452, NA039453, NA039454, NA039455, NA039456, NA039457, NA039458, NA039459, NA039460, NA039461, NA039462, NA039463, NA039464, NA039465, NA039466, NA039467, NA039468, NA039469, NA039470, NA039471, NA039472, NA039473, NA039474, NA039475, NA039476, NA039477, NA039478, NA039479, NA039480, NA039481, NA039482, NA039483, NA039484, NA039485, NA039486, NA039487, NA039488, NA039489, NA039490, NA039491, NA039492, NA039493, NA039494, NA039495, NA039497, NA039498, NA039499, NA039500, NA039501, NA039502, NA039503, NA039504, NA039505, NA039506, NA039507, NA039508, NA039510, NA039511, NA039512, NA039514, NA039515, NA039516, NA039517, NA039518, NA039519, NA039520, NA039521, NA039522, NA039523, NA039524, NA039525, NA039526, NA039527, NA039528, NA039529, NA039530, NA039531, NA039532, NA039533, NA039534, NA039535, NA039536, NA039537, NA039538, NA039539, NA039540, NA039541, NA039542, NA039543, NA039544, NA039545, NA039546, NA039547, NA039548, NA039549, NA039550, NA039551, NA039552, NA039553, NA039554, NA039555, NA039556, NA039558, NA039560, NA039561, NA039562, NA039563, NA039564, NA039565, NA039566, NA039567, NA039568, NA039569, NA039570, NA039571, NA039572, NA039573, NA039574, NA039575, NA039577, NA039578, NA039579, NA039581, NA039582, NA039584, NA039585, NA039586, NA039588, NA039589, NA039591, NA039592, NA039593, NA039595, NA039598, NA039599, NA039600, NA039601, NA039603, NA039604, NA039605, NA039607, NA039608, NA039609, NA039612, NA039616, NA039618, NA039619, NA039620, NA039621, NA039623, NA039624, NA039629, NA039630, NA039632, NA039633, NA039639, NA039644, NA039645, NA039650, NA039655, NA039664, NA039674, NA039692, NA039701, NA039702, NA039703, NA039711, NA039715, NA039719, NA039720, NA039722, NA039723, NA039724, NA039726, NA039728, NA039729, NA039730, NA039732, NA039733, NA039734, NA039735, NA039736, NA039737, NA039741, NA039742, NA039743, NA039744, NA039747, NA039748, NA039750, NA039751, NA039753, NA039754, NA039755, NA039756, NA039757, NA039758, NA039759, NA039760, NA039761, NA039762, NA039763, NA039764, NA039766, NA039767, NA039771, NA039772, NA039773, NA039774, NA039776, NA039778, NA039780, NA039781, NA039782, NA039784, NA039785, NA039786, NA039787, NA039790, NA039793, NA039795, NA039796, NA039797, NA039798, NA039799, NA039800, NA039802, NA039803, NA039804, NA039805, NA039806, NA039808, NA039809, NA039810, NA039814, NA039828, NA039839, NA039842, NA039843, NA039844, NA039846, NA039847, NA039848, NA039849, NA039850, NA039851, NA039852, NA039853, NA039854, NA039855, NA039856, NA039857, NA039858, NA039859, NA039860, NA039865, NA039866, NA039868, NA039871, NA039876, NA039877, NA039878
 • Product Classification
 • Device Class
  3
 • Implanted device?
  No
 • Distribution
  Worldwide.
 • Product Description
  Welch Allyn AED 10, Automated External Defibrillator, a portable 12V internal battery powered defibrillator; Model AED10; Part Numbers: 970302E,970308E,970309E, 970310E and 970311E;
 • Manufacturer
 • 1 Event

Manufacturer

 • Manufacturer Address
  Welch Allyn Protocol, Inc, 8500 Sw Creekside Pl, Beaverton OR 97008
 • Manufacturer Parent Company (2017)
 • Source
  USFDA